Forældreinformationer

Nedenfor er en række informationer, som det er godt som nye forældre, at orientere sig i, inden barnet starter- eller løbende benytte, hvis der er noget man bliver i tvivl om

Vi har det hele udgivet i en folder som kan udleveres i en fysisk udgave hvis det ønskes.

Forskellige oplysninger

 • Åbningstider

  Vi har åbent

  Mandag til torsdag kl. 6.15 - 16.40

  Fredage fra kl. 6.15 -15.50.

  Personalets arbejdstid starter og slutter samtidig med, at vi åbner og lukker, så I vil ikke kunne komme ind før 6.15 og til lukketid forventes I at være ude af huset når vi lukker kl. 16.40

 • Lukkedage og lukkeuger

  Vejle kommune har besluttet at alle institutioner holder lukket

  • de 3 dage før påske,
  • dagen efter Kristi Himmelfartsdag,
  • dagene mellem jul og nytår incl. d. 31. december samt i uge 29 og 30.

  Der er mulighed for sampasning. Der vil være 5 institutioner åbne i hele Vejle kommune. Der vil ikke nødvendigvis være personale fra Karla Grøn på arbejde i disse dage og uger.

  I skal tilmelde jeres barn til sampasning via AULA, hvor I en måneds tid før lukkedagene/ugerne, får besked om tilmelding til dette.

  Det er vigtigt at oplyse hvilken af de åbne institutioner I ønsker at benytte, samt oplyse tidspunkter for aflevering og afhentning for hver enkelt dag. Det er ligeledes meget vigtigt at udfylde alle oplysninger om barnet som personalet i sampasningen skal kende til – som f.eks. brug af sut, ble, sovetider o.l.

  Den 24.12. og 5. juni er også altid lukkedage og fungerer som en helligdag. (OBS Ingen sampasning disse dage!).

  Alle disse dage og børns syge – og feriedage tæller med som gennemsnitstimer for en dag i forhold til modulregnskabet.

  Herudover beder vi jer skrive hvornår jeres barn i øvrigt holder sommerferie.

  I forbindelse med skolernes øvrige ferieperioder spørger vi også til dette via AULA.
  Dette for at tilpasse personalets ferie efter antallet af fremmødte børn – altså optimal ressourceudnyttelse.

 • Modulordning

  I Vejle kommune er der modulordning, hvor man kan vælge mellem 25, 35 og fuldtidsmodul - dette valg træffes ofte allerede inden barnet starter. Vejle kommune har nogle overordnede retningslinjer for brugen af moduler. Et modul skal altid vare mindst 1 måned og varsles 1 måned i forvejen.

 • Telefonservice

  Indgangsnummer 76 81 85 40
  Kontoret +1

  Alyt øvrige omstillinger.

   

 • Gruppeopdeling

  Vi har valgt at opdele børnene i to afdelinger i Karla Grøn. Vuggestuen er for børn fra 0 år til 3 år.
  Børnehaven er for alle børn i alderen 3 - 6 år. Vi har p.t. 2 aldersblandede spise, og kontaktgrupper, - Sommerfuglene og Græshopperne. I kælderen er alle vores værksteder.

  Vi arbejder nogen gange tværs af grupperne, hvor vi blander børnene og deler dem i små grupper med e´n voksen. Dette gør vi for at give børnene mulighed for at indgå i forskellige fællesskaber, samt give mulighed for at arbejde målrettet med forskellige ting i de forskellige grupper som f.eks. sprog, personlige og sociale kompetencer og motorik.

  Op til 1. april hvor de ældste børn starter i før-sfo, arbejder vi med ”Den gode overgang” til skole med disse børn. Se evt. særskilt folder omkring dette.

 • Modtagelse af nye børn

  Når Vejle kommune har visiteret barnet til Karla Grøn, sender vi et brev til begge forældre i E-boks, med hvilken pædagog der skal være barnets første kontaktpædagog og hvor vi inviterer til et besøg. Der vil også være et samtaleskema, som vi vil snakke med jer ud fra ved det første besøg.

Forældresamarbejde

 • Forældre på banen

  Forældre – medansvar for samarbejdet og inklusion er alles ansvar.

  I dagtilbudsloven står, at forældrene har hovedansvaret for deres børns udvikling samt at indsatsen over for det enkelte barn skal ske i et samarbejde institution og forældre imellem. Dette stemmer fuldt ud overens med bestyrelsens og personalets holdning i Karla Grøn.

  Vores holdning er også at fællesskabet er med til at styrke selvværdet hos det enkelte barn. Et højt selvværd skaber de bedste betingelser for en sund udvikling, hvorfor vi lægger stor vægt på fællesskabsfølelsens værdi i Karla Grøn. Samtidig lægger vi vægt på at alle føler sig som en del af et eller flere fællesskaber i Karla Grøn – inklusion af alle børn, forældre og voksne i Karla Grøn.

  Forældrenes opgave bliver her med deres medleven og positive interesse at hjælpe børnene til et godt fællesskab. Noget af det, der hjælper børnene mest, er når de oplever, at forældrene ”smiler til hinanden”. Modsat kan forældre, der er negative overfor de andre forældre og børn være med til at spænde ben for et godt fællesskab i børnegruppen.

  Børnene skal opleve, at deres forældre ikke alene støtter deres eget barn, men også de andre børn til at opleve, at de er en del af fællesskabet. Når børnene oplever deres egne forældres vilje til at drage omsorg for også de svage børn, får de selv mod på, at alle børn skal være med i fællesskabet.

  Ovenstående vil vi sætte på som et fast punkt til opstartssamtalen, som alle forældre får tilbud om. Således får vi allerede fra opstarten en dialog omkring forventninger, ansvar og samarbejde institutionen og familien imellem.

  I praksis i hverdagen kan du som forældre:

  • Hilse på alle du møder i Karla Grøn, når du afleverer og henter dit barn.
  • Snakke lidt med de andre børn du møder på din vej i huset.
  • Hjemme tale positivt om de andre børn og deres forældre og Karla Grøn når dit barn hører det.
  • Hvis du vælger at invitere børn hjem til fødselsdage, - så inviter alle i en gruppe eller alle drenge/piger i en gruppe, så ingen bliver ekskluderet.
  • Lave legeaftaler med flere forskellige børn – lyt gerne til hvem dit barn leger med – selvom det måske ikke er en du kender.
  • Deltage i forældrebestyrelsens og personalets sociale arrangementer (arbejdsdag, Karla Grøn-fest o.l.) i institutionen – og lære nye at kende og være en del af fællesskabet omkring Karla Grøn.
  • Opfordre andre og nye forældre til at deltage.
  • Gerne lære navnene på dit barns nærmeste legekammerater at kende.
  • Fortælle gode historier om andre der har gjort noget godt for fællesskabet – f.eks. ved en arbejdsdag.
 • Forældresamtaler

  Forud for opstart i institutionen modtager forældrene et samtaleskema sammen med et velkomstbrev i deres digitale postkasse. Dette skema danner baggrund for den første samtale med kontaktpædagogen.

  • Derefter holdes der en samtale når barnet har gået i institutionen ca. 3 - 5 mdr.
  • Der holdes overleveringssamtale med pædagogen fra afgivende gruppe og modtagende pædagog samt forældrene, når barnet skifter fra vuggestue – børnehavegruppe.
  • Ved skolestart holder pædagog og forældre et møde omkring hvilke oplysninger der videregives til skolen.
  • Vi inddrager dialogprofiler, som foretages når barnet er ca. 3 år ca. 5 år (før de går i før-sfo). Sprogvurderinger laves og inddrages også altid ved 3-årsalderen og kan laves og inddrages ved overgangen til før-sfo.
  • Herudover holder vi møder når forældre eller vi vurderer et behov for det.
 • Tværfagligt samarbejde

  Vi benytter os af samarbejde med vores eksterne kolleger fra tværfagligt center TCBU, der hvor deres faglige ekspertise kan bidrage. Vi inddrager altid forældrene direkte i dette samarbejde, som kan foregå på forskellig måde.

  • Konsultative møder på fastlagte tidspunkter med mulighed for at tale med psykolog, talehørekonsulent, fysioterapeut og socialfaglig rådgiver.
  • Forløb med psykolog, talehørekonsulent eller fysioterapeut når en sådan indstilling er besluttet på et konsultativt møde.
  • Samtaler med socialfaglig rådgiver med eller uden personale. Det er dog personalet der arrangerer kontakten mellem forældrene og vores tilknyttede socialfaglige rådgiver.
  • Småbørnskonsulenter til pædagogisk sparring omkring børns særlige udfordringer.
  • Sundhedsplejersken kan også inviteres ind, i tilfælde hvor det vurderes at hun kan bidrage til barnets trivsel og udvikling.
  • Tidlig hjælp, Åben rådgivning m.m. Vi er opmærksomme på hvilke tilbud der er i kommunen, som måtte kunne give forældrene en hjælp de kunne have gavn af.

  Vi taler altid med forældrene om vores tanker om og intentioner bag at inddrage eksterne fagpersoner. Forældre skal altid give tilsagn og vil selv blive inddraget i samtalerne med de eksterne samarbejdspartnere. Forældrenes eget syn på tingene og deres bidrag fremadrettet er altid det vigtigste at have fokus på.

 • Forældrearrangementer

  • Vi har en årlig Karla Grønfest med valg til bestyrelsen, hvor hele familien er inviteret med. Der er underholdning, fællesspisning og mens der er valg til bestyrelsen passer personalet, der ikke er i bestyrelsen, alle børn incl. søskende.
  • Vi har en aktiv bestyrelse der står bag nogle årlige arrangementer for familierne uden personalets deltagelse. Det er bl.a. arbejdsdage og overnatning for førskolebørnene.
  • Vi har forældrekaffe ca. 4 gange om året, hvor der nogle gange vil være lidt underholdning.
  • Til jul er der luciaoptog til forældrekaffe om morgenen.
 • Forældreindflydelse

  Karla Grøn sikrer i samarbejde med forældrebestyrelsen en god forældreindflydelse
  - gennem gensidig respekt for hinandens arbejde
  - ved at have et højt informationsniveau
  - ved at have en god daglig dialog,
  således der kan gives mulighed for plads til nye ide´er og tiltag.

  Et højt informationsniveau sikres ved at udsende nyheder løbende via AULA på mail, sms og touchskærme samt bruge opslagstavler, hjemmesiden og dialog i hverdagen.

  Vi opfordrer forældrene til at komme direkte til gruppepædagogen med forhold omkring deres barn de ønsker drøftet.

  Forhold af mere generel og overordnet karakter, opfordrer vi forældre til at gå til ledelsen.

  Principielle forhold som hører under bestyrelsens ansvarsområder opfordrer vi forældrene til at komme til bestyrelsen med.

 • Forældrebestyrelsen

  Vores samarbejde lægger vægt på:

  • at vi omgås hinanden med respekt for de opgaver der hører bestyrelsens kompetencer, kommunalbestyrelsens kompetencer og ledelsens kompetencer til.
  • at forældrebestyrelsen skal have indflydelse på de opgaver der er givet i styrelsesvedtægten.
  • at være i positiv dialog og at vi har viljen til løsninger.
  • at være åben for andres holdninger.
  • at kommunikationen går på opgaven og ikke på personen ved uenighed.
  • at der er velforberedte dagsordner til bestyrelsesmøder.
  • at informere forældrekredsen godt.
  • at lave aktiviteter der inddrager forældrekredsen.
  • at inddrage forældrene i børnehusets hverdag og arrangementer.
  • at vi bevidst bruger anerkendelse i arbejdet fordi det øger motivationen.

  Det betyder at vi kan kendes på:

  • at vi modtager positiv feedback fra forældrekredsen.
  • at forældrekredsen viser engagement og opbakning ved møder, arbejdsdage osv.
  • at der er stor interesse for arbejdet i forældrebestyrelsen og at mange går op i deres børns institution.
  • at vi er kendt for åbenhed og dialog med respekt for forskelligheder.
  • at vi er velforberedte og kan kendes på velovervejet information.

  Vi afholder 4 årlige møder.
  Rammerne for bestyrelsesarbejdet er beskrevet i Vejle kommunes styrelsesvedtægter og Karla Grøns forretningsorden.

Information fra hverdagen

 • Hvordan informerer vi

  Vi vil gerne give jer en god information omkring jeres barns hverdag, både mundtligt og skriftligt.
  Hver gruppe har deres egen opslagstavle samt fælles opslagstavler ved indgangene. Det er vigtigt at I kigger på tavlerne hver dag. Der kan sagtens i løbet af dagen være kommet nyt på. Der bliver lavet en månedsplan for hver afdeling (vuggestue/børnehave) som bliver hængt op som opslag og lagt ud på AULA.

 • Dagsrytme

  kl. 6.15 – 7.30
  I vuggestuens køkken/ morgenmad

  kl. 7.30-9.00
  Torvet/Børnehaven åbner.

  kl. 9.00- 12.00
  Formidddags, - og middagsmad i kontaktgrupper og aktiviteter på tværs ifølge månedsplanen

  kl. 12.00-14.00
  Legeplads, sovebørn, personalepauser.

  kl 14.00-14.30
  Eftermiddagsmad

  Kl. 14.30-16.00
  Leg

  kl. 16.00-16.40
  Afslutning på dagen ofte på torvet for børnehaven.
  Afslutning på dagen
  Vi lukker ned i både vuggestue og børnehave (på torvet), hvor der er stille aktiviteter som afslutning på dagen. Der kan også være tilbud om evt. gymnastiksal eller udeleg, hvis vi skønner børnene har bedst af det.

  Vi tilbyder børnene en sund og varieret kost.

   

 • Sovebørn

  Børnene kan få en middagslur efter behov, hvor vi putter børnene. Vuggestuebørnene sover ude i vores krybberum i krybber eller barnevogn. De ældste vuggestuebørn sover inde på madrasser. Børnehavebørnene sover også inde.
  Vi har dyner og puder til børnene. Har de brug for sut, sovedyr mv. skal I selv medbringe dette

 • Karla Grøns traditioner

  • Karla Grøn fest med valg til forældrebestyrelsen.
  • Bedsteforældredage.
  • Påskefrokost/påskeharen.
  • Børnejulefrokost.
  • Fastelavnsfest.
  • Sct. Hans- fest for børnene.
  • Nisser til jul
  • Decembertraditioner
  • Afslutningsfest for skolebørn om dagen sidst i marts.
 • Goddag og farvel

  En god start og afslutning på dagen opnås ved, at få sagt ordentlig goddag og farvel til børn, forældre og personale. Har barnet haft oplevelser, der kan få betydning for dets trivsel, skal der gives besked til os. Via denne information kan vi i børnehuset støtte og hjælpe barnet i hverdagen. Forældrene skal give besked, såfremt en anden henter barnet, ellers må vi ikke udlevere barnet. Barnet skal altid afleveres til en voksen, så vi ved at barnet er kommet.

 • Legetøj

  Børnene må som udgangspunkt ikke medbringe legetøj. De må dog gerne medbringe en sovebamse el.l. med navn på, men det er på eget ansvar. 

 • Cykler og rulleskøjter

  Børnene må ikke have cykler med i børnehuset til hverdag. Vi holder i stedet for en cykeldag ca. en gang om måneden. Husk cykelhjelm.

 • Legepladsregler

  Egne cykler placeres under halvtaget.
  • Børnene skal have cykelhjelme på til cykeldage når der cykles og skal tages af når man leger andre steder.
  • Børn må ikke lege alene på legepladsen. Det kan dog forekomme at personalet som er med børnene ude kortvarigt er inde og hjælpe et barn på toilet el.l.
  • Kulturen er at alle hjælper med at rydde op før de går ind.
  • Der ryddes til dels op ca. kl. 14.00 inden eftermiddagsmad.

 • Mad og måltidspolitik

  Vi har fuld forplejning i Karla Grøn. Der serveres et frokostmåltid til alle børn i Karla Grøn. Det kan være rugbrød med hjemmelavet pålæg, lidt lunt eller et varmt måltid. Der vil blive ophængt en madplan i hver afdeling, så I kan følge med i hvad jeres barn får. Herudover bliver der serveret lidt frugt og brød el.l. kl. ca. 9.00 og 14.00. (Dette betales særskilt – ønsker man ikke dette, kan det fravælges). Der serveres mælk og vand til frokost, og vand igennem hele dagen. Der er ansat en uddannet køkkenmedarbejder til at tilberede al maden til børnene. Se evt. vores fulde mad – og måltidspolitik på hjemmesiden.

 • Skiftetøj og navn på tøjet

  Barnet skal have ekstra tøj med af det hele. Desuden kan barnet have et par indesko/hjemmesko med, og elles have udetøj med efter vejr og årstiderne. Er tøjet blevet vådt hænger det i tørreskabet, eller er i en pose, så I selv må tørre det til næste dag.

  Husk navn på tøj og fodtøj.

  Det er jeres ansvar hver dag inden I går, at sørge for at der er de ting på jeres barns rum, de vil kunne komme til at få brug for i løbet af dagen. Alle børn synes det er rarest at få sit eget tøj på når uheldet har været ude af den ene eller anden grund.

  Alle snore fra børnenes tøj, huer o.l. bedes ligeledes fjernet af sikkerhedsmæssige årsager. Benyt heller ikke halsedisser af

 • Garderobekasser

  Børnene har en garderobekasse hvor I kan lægge børnenes skiftetøj. Om fredagen skal I tage kassen med hjem, så garderoberne kan blive gjort rent.

 • Særligt for vuggestuen

  Børn i vuggestuen skal ikke selv medbringe bleer, barnevogn og sengetøj. Det har vi til børnene. Vi har et krybberum, hvor børnene kan sove i frisk luft året rundt. Der vil også være fuld forplejning. Snak evt. med personalet eller vores køkkenmedarbejder i køkkenet hvis der er særlige hensyn. Skiftetøj og tøj til at kunne være ude i medbringes hver dag.

 • Fødselsdage

  I børnehaven vælger fødselsdagsbarnet dagens menu sammen med vores køkkendame, ud fra nogle billeder hun har udvalgt. I vuggestuen fejres den med boller om formiddagen. Herudover hejser vi i børnehaven flaget og fejrer fødselsdagsbarnet. Børnene på gruppen laver en fælles gave til fødselaren.

 • Den gode overgang fra børnehave til Før-SFO

  Vi ser hele barnets institutionstid som en læring – børn lærer i alle sammenhænge gennem hele livet. Vi arbejder ekstra målrettet med førskolebørnene det sidste halve år inden de forlader os.
  Vi har en samarbejdsaftale med Elkjærskolen samt Karlskov friskole som indeholder konkrete aftaler om besøgsdage, forældresamtaler, overleveringssamtaler m.m. (Se denne folder for nærmere info).

   

 • Sprogvurdering

  Vi laver en sprogvurdering af alle børn når de er ca. 3 år. Dette fremlægges af pædagogen for jer forældre på et møde. I vil få nærmere information om hvordan det foregår. Hvis der er behov for en særlig indsats, kan der laves en ny opfølgende sprogvurdering. I forbindelse med arbejdet med ”Den gode overgang” til skole kan der ligeledes laves en sprogvurdering. Selve vores pædagogiske arbejde med børnenes sproglige udvikling er nærmere beskrevet i vores pædagogiske læreplaner.

   

 • Fravær og sygdom

  Ved fridage, sygdom eller andet fravær, vil vi meget gerne have besked inden kl. 9.00 via AULA eller på telefon.
  Vi vil gerne have besked om sygdommen af hensyn til de andre børn. Bliver barnet sygt mens det er hos os kontaktes forældrene.
  Ved at melde barnets fravær, giver det os mulighed for at informere forældrene om evt. ture ud af huset, ændringer af planlagte ture til barnet kommer i institutionen igen.

   

 • Medicingivning

  Vejle kommune har en særskilt politik for dette, som det er vigtigt vi følger. Generelt er det vigtigt at barnet er frisk nok til at deltage i alle aktiviteter uden særlige hensyn, - herunder at være på panodil el.l.

 • Ændring af oplysninger i AULAA - f.eks. telefonnummer

  Sker der ændringer af bopæl eller arbejdsplads (herunder telefonnummer) skal dette løbende holdes a-jour i AULA. Sker der ændringer i øvrigt i de oplyste stamdata, skal I som forældre også sørge for at opdatere disse i AULA.

 • Sikkerhed for børnene

  Personalet vil gerne henstille til, at børnene ikke har hætter med snøre, halsedisser, plastikposer, halskæder og pyntetørklæder med/på af sikkerhedsmæssige årsager. Herudover må der ikke være snore i børnenes jakker, trøjer mm.

  Der er årligt sikkerhedstjek såvel på legepladsen som indendørs af en ekstern konsulent.

 • Evakueringsøvelse

  Hvert år afholder vi evakueringsøvelse i Karla Grøn. Dette gør vi for at gøre børn og personale trygge ved en evt. evakuering. Vi taler med børnene om emnet i gruppetiden frem mod øvelsen. I vil få nærmere besked forud for dette.

 • Tavshedspligt

  Institutionens personale samt bestyrelsen har tavshedspligt med alt hvad de får kendskab til, under deres daglige arbejde i institutionen.

 • Opsynspligt

  For institutionsbørn gælder fuld opsynspligt. Institutionen er først ansvarlig for barnet, når det er afleveret i institutionen af en voksen. Vi benytter AULA – touchskærmsystem til registrering af hvilke børn der er kommet og taget hjem. Det er forældrene der selv taster børnene ind og ud. (Ikke børnene selv)

 • Forsikring

  Hvis børnene gør skade på hinanden er hovedreglen, at mellemværendet afgøres mellem de to parter. Skaderne kan dermed henvises til afgørelse mellem hjemmenes egne indbo-ansvarsforsikringer.
  Ved skade på børnehusets inventar eller bygninger skal forældrene anmelde det til egen indbo-/familieforsikring.

 • Udmeldelse

  Når jeres barn skal udmeldes fra Karla Grøn, skal det ske en måned forud, til den 1. eller den 15. i måneden.
  Udmeldelser foretages digitalt (den digitale pladsanvisning) via Vejle kommunes hjemmeside.

Vuggestuen på legepladsen